Ngôn ngữ PHP - Lệnh Echo và Print

Mô hình hoạt động
Khi người sử dụng truy cập vào một website thì quá trình xử lý theo mô hình sau:


Sau khi xử lý xong, server trả nội dung về cho dùng thông qua browser. Để hiên thị nội dung PHP thường dùng hai lệnh Echo và Print.

Câu lệnh echo và print đều có chức năng tương đối giống nhau, chúng đều được sử dụng để in kết quả ra màn hình.Tuy nhiên có một số điểm khác nhau tương đối nhỏ mình xin nêu ra dưới đây:

Câu lệnh echo không có giá trị trả về sau khi in kết quả ra màn hình trong khi đó print thì sẽ có giá trị trả về là 1.
Bạn có thể kiểm tra kết quả trả về của việc in kết quả ra màn hình của câu lệnh print như sau.
 

<?php
if(print 'em yêu anh'){ 
print 'mình đi công viên chơi...'; 
}
?>

Xem ví dụ

Vì hàm if(print ‘chào bạn’) có kết quả trả về là 1 nên nó sẽ tiếp tục chạy câu lệnh print ở trong hàm if.Còn đối với echo thì bạn không thể kiểm tra được như vậy.
echo có thể in được nhiều chuỗi nối bằng dấu phẩy một lúc còn print thì không thể nối chuỗi bằng dấu phẩy được.Nhưng bạn hoàn toàn có thể nối bằng dấu chấm.
Câu lệnh echo nhẹ hơn và nhanh hơn so với print.

<?php
echo "<h2>Tán gái</h2>";
echo "Chào em!<br>";
echo "Mình làm quen nha<br>";
echo "Em ", "bao ", "nhiêu tuổi ", "nhà ở đâu ", "em có bạn trai chưa."; 
?>

Xem ví dụ

Ở trên là ví dụ về câu lệnh echo trong PHP. Echo có thể in nhiều chuỗi bằng dấu phẩy một lúc ở đây mình lấy ví dụ vậy thôi bạn hoàn toàn có thể viết liền chúng lại với nhau. Bạn có thể sử dụng dấu “,” hoặc dấu “.” để nối những chuỗi trong dấu nháy đôi lại với nhau.
Chú ý rằng đoạn text của bạn có thể bao gồm cả mã nguồn HTML ở trên mình chèn thẻ h2 vào dòng text đầu tiên.

In một biến ra màn hình câu lệnh echo
Sau đây mình sẽ lấy ví dụ làm thế nào để in những đoạn text và một biến ra màn hình với câu lệnh echo
 

<?php
$txt1 = "Chào bạn";
$txt2 = "Tý Chuột";
$x = 5;
$y = 4;
 
echo "<h2>$txt1</h2>";
echo "Chào bạn $txt2<br>";
echo $x + $y;
?>

Xem ví dụ

Hiển thị biến , nối các đoạn văn bản với biến
Bạn chú ý là để chương trình đọc được biến thì bạn phải để biến trong dấu nháy kép nha, hoặc là bạn để biến không có dấu nháy cũng được,như biến x và biến y ở trên.
Đối với việc bạn cần nối nhiều text và nhiều biến thì bạn phải dùng dấu chấm để nối chúng lại với nhau.

<?php
$name = "Tý Mèo";
$city = "Cần Thơ";
$age = 50;
$x = 100;
$y = 50;
echo "Tôi tên là ".$name." năm nay ".$age." tuổi";
echo "<br>";
echo $age." tuổi sống ở ".$city;
echo "<br>";
echo $x.$y;
echo "<br>";
echo $x + $y;
?>

Xem ví dụ

Câu lênh print
Đối với câu lệnh print thì cũng tương đối giống với echo. Nó cũng được sử dụng với dấu ngoặc hoặc không cần: print hoặc print().

<?php
print "<h2>Câu lệnh print!</h2>";
print "Chào bạn!<br>";
print "Mình rất đẹp trai!";
?>

Xem ví dụ

In một biến ra màn hình câu lệnh print
Dưới đây mình sẽ lấy ví dụ làm thế nào để in những đoạn text và một biến ra màn hình với câu lệnh print.

<?php
$txt1 = "Tôi thích học ";
$txt2 = "Lập trình PHP";
$x = 1;
$y = 2;
 
print "<h2>$txt1</h2>";
print "Tôi đang học $txt2<br>";
print $x + $y;
?>

Xem ví dụ

Print mảng giá trị trong PHP bạn dùng lệnh print_r()

<?php
  $myArray = array("Tôi", 'là', 'ai','?');
  Echo "<pre>";
  print_r($myArray) ;
  Echo "</pre>";
?>

Xem ví dụ