Java String - Phương thức toCharArray trong Java String

Phương thức toCharArray trong Java String

Phương thức toCharArray trong Java String

Phương thức toCharArray() được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành các mảng ký tự. Nó trả về một mảng ký từ có độ dài tương đương độ dài của chuỗi.

Cú pháp:

public char[] toCharArray()

Ví dụ phương thức toCharArray trong Java String:

public class StringToCharArrayExample {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		String s1 = "hello";
    char[] ch = s1.toCharArray();
    for (int i = 0; i < ch.length; i++) {
      System.out.println(ch[i]);
    }

	}

}

Kết quả: