Java Core - Sử dụng Continue trong java

Sử dụng Continue trong java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vọng lặp bên trong đó.


Ví dụ sử dụng Continue trong java với vòng lặp for:

public class ContinueExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
      if (i == 5) {
        continue;
      }
      // Khi i == 5 thì không in i = 5 ra màn hình
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Ví dụ sử dụng Continue với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

public class ContinueExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i == 2 && j == 2) {
          continue;
        }
        // Không in trường hợp i=2 và j=2 ra màn hình
        System.out.println(i + " " + j);
      }
    }
  }
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
3 3