Java Core - Mệnh đề Switch-case trong java

Mệnh đề Switch-case trong java

Mệnh đề switch-case trong java được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.

Cú pháp:

switch (bieu_thuc) {  
case gia_tri_1:
  // Khối lệnh 1
  break; //tùy chọn
case gia_tri_2:  
  // Khối lệnh 2
  break; //tùy chọn
......  
case gia_tri_n:  
  // Khối lệnh n
  break; //tùy chọn  
default:   
  // Khối lệnh này được thực thi 
  // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn 
}

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 20;
    switch (number) {
    case 10:
      System.out.println("10");
      break;
    case 20:
      System.out.println("20");
      break;
    case 30:
      System.out.println("30");
      break;
    default:
      System.out.println("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
}

Kết quả:

Kết quả:
20


Mệnh đề Switch-case khi không sử dụng ‘break’

Khi không sử dụng từ khóa ‘break’ trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

public class SwitchExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 20;
    switch (number) {
    case 10:
      System.out.println("10");
    case 20:
      System.out.println("20");
    case 30:
      System.out.println("30");
    default:
      System.out.println("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
}

Kết quả:

20
30
Not in 10, 20 or 30