LT hướng đối tượng - Quản lý nhân viên

Giả sử Công ty có hai loại nhân viên: Nhân viên văn phòng và Nhân viên sản xuất. Viết chương trình quản lý và tính lương cho từng nhân viên của công ty:

Mỗi nhân viên cần quản lý các thông tin sau: Họ tên, ngày sinh, lương
Công ty cần tính lương cho nhân viên như sau:
Đối với nhân viên sản xuất:
Lương=lương căn bản + số sản phẩm * 5.000
Đối nhân viên văn phòng:
lương = số ngày làm việc * 100.000


Khai báo Lớp trong file Employee.h

#pragma once

#include<string>

using namespace std;
struct Birth{
  int Day;
  int Month;
  int Year;
};
class Employee
{
private:
  string Name;
  Birth BirthDay;
protected:
  double Salary;
public:
  Employee();
  Employee(const string name,Birth Day);
  Employee(const string name,int day,int month,int year);
  virtual ~Employee();
  double GetSalary(){return Salary;}
  virtual void SetSalary()=0;
  virtual void Print();
  virtual void SetInfo();
};

class Officer: public Employee{
  private:
    int WorksDay;
  public:
    Officer();
    Officer(const string name,Birth Day,int WorksD);
    Officer(const string name,int day,int month,int year,int WorksD);
    virtual void SetSalary();
    double GetWorksDay(){return WorksDay;}
    void SetWorksDay(int worksday){WorksDay=worksday;}
    void SetInfo();
    void Print(){cout<<"Officer: "; Employee::Print();}
};

class Worker: public Employee{
  private:
    double BaseSalary;
    int NumProducts;
  public:
    Worker();
    Worker(const string name,Birth Day,double basesalary,int numproducts);
    Worker(const string name,int day ,int month,int year,double basesalary,int numproducts);
    virtual void SetSalary();
    double GetBaseSalary(){return BaseSalary;}
    int GetNumProducts(){return NumProducts;}
    void SetBaseSalary(double basesalary){BaseSalary=basesalary;}
    void SetNumProducts(int numproducts){NumProducts=numproducts;}
    void SetInfo();
    void Print(){cout<<"Worker: "; Employee::Print();}
};

Cài đặt Lớp trong file Employee.cpp

#include<iostream>
#include<string>
#include<limits>
#include"Employee.h"
using namespace std;

//Employee definition
Employee::Employee(){
  Name="None Name";
  BirthDay={0,0,0};
  Salary=0;
}
Employee::Employee(const string name,Birth Day){
  Name=name;
  BirthDay=Day;
}
Employee::Employee(const string name,int day,int month,int year){
  Name=name;
  BirthDay={day,month,year};
}
Employee::~Employee(){
}
void Employee::Print(){
  cout<<Name<<" --- Day of Birth: "<<BirthDay.Day<<"/"<<BirthDay.Month<<"/"<<BirthDay.Year<<"--- Salary: "<<Salary<<endl;
}
void Employee::SetInfo(){
  cout<<"Input\n";
  cout<<"Name: ";
  cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
  getline(cin,Name);
  cout<<"Birth Day(separate by space): ";
  cin>>BirthDay.Day>>BirthDay.Month>>BirthDay.Year;
}

//Officer definition
Officer::Officer():Employee(){
  WorksDay=0;
}
Officer::Officer(const string name,Birth Day,int WorksD):Employee(name,Day){
  WorksDay=WorksD;
}
Officer::Officer(const string name,int day,int month,int year,int WorksD):Employee(name,day,month,year){
  WorksDay=WorksD;
}
void Officer::SetSalary(){
  Salary=WorksDay*100000;
}
void Officer::SetInfo(){
  Employee::SetInfo();
  cout<<"Days of Work: ";
  int worksday;
  cin>>worksday;
  SetWorksDay(worksday);
  Officer::SetSalary();
}

//Worker definition
Worker::Worker():Employee(){
  BaseSalary=0;
  NumProducts=0;
}
Worker::Worker(const string name,Birth Day,double basesalary,int numproducts):Employee(name,Day){
  BaseSalary=basesalary;
  NumProducts=numproducts;
}
Worker::Worker(const string name,int day ,int month,int year,double basesalary,int numproducts):Employee(name,day,month,year){
  BaseSalary=basesalary;
  NumProducts=numproducts;
}
void Worker::SetSalary(){
  Salary=BaseSalary+NumProducts*5000;
}
void Worker::SetInfo(){
  Employee::SetInfo();
  cout<<"Base Salary: ";
  double basesalary;
  cin>>basesalary;
  SetBaseSalary(basesalary);
  cout<<"Numbers of product: ";
  int numproducts;
  cin>>numproducts;
  SetNumProducts(numproducts);
  Worker::SetSalary();
}

Code chương trình:

#include<iostream>
#include<vector>
#include"Employee.h"
using namespace std;
void Input(vector<Employee*> &List){
  int CatchKind;
  do{
  cout<<"Choose kind of employee: \n";
  cout<<"\t Press 1 for input Officer.\n";
  cout<<"\t Press 2 for input Worker.\n";
  cout<<"\t Press 3 for back to Manage Employee menu.\n";
  cout<<"Press:";
  while(cin>>CatchKind&&CatchKind!=1&&CatchKind!=2&&CatchKind!=3){
    cout<<"\nJust press 1,2 or 3!\nAgain: ";
  }
  switch(CatchKind)
  {
  case 1:
    List.push_back(new Officer());
    List[List.size()-1]->SetInfo();
    break;
  case 2:
    List.push_back(new Worker());
    List[List.size()-1]->SetInfo();
    break;
  default:
    break;
  }
  }
  while(CatchKind!=3);
}
void PrintList(vector<Employee*> & List){
  for(int i=0;i<List.size();i++){
    List[i]->Print();
  }
}
int main(){
  vector<Employee *> ListEmployee;
  ListEmployee.resize(0);
  int CatchKey;
  do{
  cout<<"Manage Employee: \n";
  cout<<"\t Press 1 for Input employee information.\n";
  cout<<"\t Press 2 for Print all list of employees.\n";
  cout<<"\t Press 3 for exit.\n";
  cout<<"Press:";
  while(cin>>CatchKey&&CatchKey!=1&&CatchKey!=2&&CatchKey!=3){
    cout<<"\nJust press 1,2 or 3!\nAgain: ";
  }
  switch (CatchKey)
  {
  case 1:
    Input(ListEmployee);
    break;
  
  case 2:
    PrintList(ListEmployee);
    break;
  default:
    break;
  }
  }
  while(CatchKey!=3);
  cout<<"Thanks!";
  return 0;
}