LT hướng đối tượng - Quá tải toán tử Ma trận

Thực hiện các phép toán : Cộng, Trừ, Nhân, Chia trên Matrix:

Mã nguồn chương trình:

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std; 

class MT
{
	int m;
	int n;
	float a[10][10];
	public:
	MT()
	{
	m=1;
	n=1;
	for (int i=1;i<=m;i++)
	 for (int j=1;j<=n;j++)
	 	a[i][j]=0;
	}

	friend ostream& operator<<(ostream& os,const MT &x)
	{
	 for (int i=1;i<=x.m;i++)
	 {
	 for (int j=1;j<=x.n;j++)
		 os<<x.a[i][j]<<" ";
		 os<<"\n";
	 }
	 return os;
	 }
	 
	friend istream& operator>>(istream& is,MT &x)
	{
	cout<<"Nhap so hang :";is>>x.m;
	cout<<"Nhap so cot :";is>>x.n;
	 for (int i=1;i<=x.m;i++)
	 for (int j=1;j<=x.n;j++)
	 {
		 cout<<"Nhap phan tu hang "<<i<<", cot "<<j<<" : ";
		 is>>x.a[i][j];
	 }
	 return is;
	}
	
	MT operator+(MT x2)
	{
	 if (m!=x2.m||n!=x2.n)
	 {
		 cout<<"Khong thuc hien duoc phep cong ma tran \n";
		 return x2;
	 }
	 else
	 {
	 MT x3;
	 x3.m = x2.m;
	 x3.n = x2.n;
	 for (int i=1;i<=m;i++)	
	 for (int j=1;j<=n;j++)
	 {
	 	x3.a[i][j]=a[i][j]+x2.a[i][j];
	 }	
	 return x3;
	 }
	}
	
	MT operator-(MT x2)
	{
	 if (m!=x2.m||n!=x2.n)
	 {
		 cout<<"Khong thuc hien duoc phep tru ma tran \n";
		 return x2;
	 }
	 else
	 {
		 MT x3;
		 x3.m = x2.m;
		 x3.n = x2.n;
		 for (int i=1;i<=m;i++)
		
		 for (int j=1;j<=n;j++)
		 {
		 	x3.a[i][j]=a[i][j]-x2.a[i][j];
		 }
	
	 	return x3;
	 }
	}
	
	MT operator*(MT x2)
	{
	 if (this->n!=x2.m)
	 {
	 	cout<<"Khong nhan duoc 2 ma tran \n";
	 	return x2;
	 }
	 else
	 {
		 MT x3;
		 x3.m=m;
		 x3.n=x2.n;
		 for (int i=1;i<=m;i++)
		 for (int j=1;j<=n;j++)
			 {
				x3.a[i][j]=0;
				for (int k=1;k<=x2.m;k++)
				x3.a[i][j]+=a[i][k]*x2.a[k][j];
		 	}
		 return x3;
		 }
	 }
};

int main()
{

	MT d,b,c,e,f;
	cout<<"Nhap ma tran 1:\n";
	cin>>c;
	cout<<"Nhap ma tran 2:\n";
	cin>>b;
	
	d=c+b;
	e=c-b;
	f=c*b;
	
	cout<<"Tong 2 ma tran :\n"<<d;
	cout<<"Hieu 2 ma tran :\n"<<e;
	cout<<"Tich 2 ma tran :\n"<<f;
	getch();
	return 0;
}

Kết quả chương trình:

Nhap phan tu hang 2, cot 2 : 5
Nhap phan tu hang 2, cot 3 : 6
Nhap phan tu hang 3, cot 1 : 7
Nhap phan tu hang 3, cot 2 : 8
Nhap phan tu hang 3, cot 3 : 9
Nhap ma tran 2:
Nhap so hang :3
Nhap so cot :3
Nhap phan tu hang 1, cot 1 : 1
Nhap phan tu hang 1, cot 2 : 2
Nhap phan tu hang 1, cot 3 : 3
Nhap phan tu hang 2, cot 1 : 4
Nhap phan tu hang 2, cot 2 : 5
Nhap phan tu hang 2, cot 3 : 6
Nhap phan tu hang 3, cot 1 : 7
Nhap phan tu hang 3, cot 2 : 8
Nhap phan tu hang 3, cot 3 : 9
Tong 2 ma tran :
2 4 6
8 10 12
14 16 18
Hieu 2 ma tran :
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Tich 2 ma tran :
30 36 42
66 81 96
102 126 150