LT hướng đối tượng -  Biểu diễn khái niệm chuỗi ký tự v

Hãy định nghĩa lớp CString biểu diễn khái niệm chuỗi ký tự với các phương thức thiết lập, huỷ bỏ, các hàm thành phần và các phép toán cần thiết (+, gán, so sánh hai chuỗi).

Mã chương trình:

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
class cstring
{
private:
  string s;
public:
  cstring();
  ~cstring();
  friend ostream &operator<<(ostream &out,const cstring &a);
  friend istream &operator>>(istream &in,cstring &a);
  cstring operator+(const cstring &a);
  void operator=(const cstring &a);
  bool operator<(const cstring &a);
  bool operator<=(const cstring &a);
  bool operator>(const cstring &a);
  bool operator>=(const cstring &a);
  bool operator==(const cstring &a);
  bool operator!=(const cstring &a);
};

cstring::cstring()
{
}
cstring::~cstring()
{
}
ostream &operator<<(ostream &out,const cstring &a)
{
  out<<a.s;
  return out;
}
istream &operator>>(istream &in,cstring &a)
{
  getline(in,a.s);
  return in;
}
cstring cstring::operator+(const cstring &a)
{
  cstring z;
  z.s=s;
  z.s+=a.s;
  return z;
}
void cstring::operator=(const cstring &a)
{
  s=a.s;
}
bool cstring::operator<(const cstring &a)
{
  if(s<a.s) return true;
  return false;
}
bool cstring::operator<=(const cstring &a)
{
  if(s<=a.s) return true;
  return false;
}
bool cstring::operator>(const cstring &a)
{
  if(s>a.s) return true;
  return false;
}
bool cstring::operator>=(const cstring &a)
{
  if(s>=a.s) return true;
  return false;
}
bool cstring::operator==(const cstring &a)
{
  if(s==a.s) return true;
  return false;
}
bool cstring::operator!=(const cstring &a)
{
  if(s!=a.s) return true;
  return false;
}

int main()
{
  cstring s,x;
  cout<<"Nhap chuoi thu 1:";
  cin>>s;
  cout<<"Nhap chuoi thu 2:";
  cin>>x;
  if(s>x) 
		cout<<"chuoi thu 1 lon hon chuoi thu 2";
  else
  	cout<<"chuoi thu 1 lon hon chuoi thu 2";
  system("pause");
  return 0;
}

Kết quả chương trình:

Nhap chuoi thu 1:Thich Hoc Lai
Nhap chuoi thu 2:Thich Thi Lai
chuoi thu 1 lon hon chuoi thu 2