Lập trình C - Vẽ tam giác Floyd

Vẽ tam giác Floyd trong C

Bài tập: vẽ tam giác Floyd trong C

Đề bài: Viết chương trình C vẽ tam giác Floyd trong C.

Tam giác Floyd là một tam giác vuông được tạo từ các số tự nhiên. Các số trong tam giác Floyd có giá trị tăng dần. Dưới đây là hình minh họa cho tam giác Floyd đơn giản gồm các số từ 1 tới 10.

Bài tập C - Vẽ tam giác Floyd trong C


Lời giải: bài tập vẽ tam giác Floyd trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong để in giá trị các số tăng dần.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác Floyd trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int n,i,j,k=1;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac Floyd:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j=1;j <= i; j++)
     printf("%3d", k++);
 
   printf("\n");
  }
  
  return 0;
}

Kết quả:

Bài tập C - Vẽ tam giác Floyd trong C