Lập trình C - Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều trong C

Bài tập: vẽ tam giác đều trong C (1).

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C.

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Các cạnh bằng nhau.
 • Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C (1)

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;  // khai bao so hang.
 
  printf("Ve tam giac sao deu:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j <= n-i; j++)
     printf(" ");
 
   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  return 1;
}

 Kết quả:

Bài tập C - Vẽ tam giác đều trong C


Bài tập: vẽ tam giác đều trong C (2).

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C.

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Các cạnh bằng nhau.
 • Một đỉnh nằm phía dưới màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm trên.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C (2)

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao deu:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j < i; j++)
     printf(" "); 
 
   for(j = i; j <= n; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
 
  return 1;
}

Kết quả:

Bài tập C - Vẽ tam giác đều trong C