Lập trình C - Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận

Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C

Đề bài: Viết chương trình C để tính tổng tất cả các phần tử của ma trận.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C:

#include<stdio.h>
 
int main() {
  int i, j, matrix[100][100], row, col;
  int sum = 0;
 
  printf("Chuong trinh tinh tong cac phan tu cua ma tran.\n\n");
  printf("Nhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);
 
  printf("Nhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);
 
  //Nhap cac phan tu cua ma tran
  printf("Nhap ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("Nhap phan tu matrix[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &matrix[i][j]);
   }
  }
 
  //Cong tat ca cac phan tu cua ma tran
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     sum = sum + matrix[i][j];
   }
  }
 
  //Hien thi ket qua
  printf("Tong tat ca cac phan tu cua ma tran la: %d", sum);
  return (0);
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C