Lập trình C - Tính tổng giá trị của một mảng

Tính tổng giá trị của một mảng trong C

Bài tập C: Tính tổng giá trị của một mảng trong C

Đề bài: Viết chương trình C tính tổng giá trị của một mảng.

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách duyệt các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng giá trị các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int i, total = 0;
  // tinh do dai cua mang
  int size = sizeof arr / sizeof arr[0];
  // tinh tong gia tri cua mang
  for(i = 0; i < size; i++) {
   total = total + arr[i];
  }
  // in tong gia tri cua mang ra man hinh
  printf("Tong cac gia tri cua mang la: %d ", total);
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Bài tập C - Tính tổng giá trị của một mảng trong C