Lập trình C - Tính giai thừa

Tính giai thừa trong C

Đề bài

Viết chương trình C tính giai thừa của một số nguyên dương.

Định nghĩa giai thừa: giai thừa của 1 số là tích các số liên tiếp từ 1 đến số đó. Trường hợp đặc biệt, giai thừa của 0 và 1 là 1.

Ví dụ: giai thừa của 5 là 1*2*3*4*5 = 120

 

Lời giải

Có 2 cách để viết chương trình tính giai thừa trong C:

 • Tính giai thừa không sử dụng đệ quy.
 • Tính giai thừ có sử dụng đệ quy.

Tính giai thừa không sử dụng đệ quy

Ví dụ chương trình tính giai thừa trong C không sử dụng phương pháp đệ quy:

/**
 * Tinh giai thua KHONG dung phuong phap de quy
 * 

 */
 
#include<stdio.h>
 
/**
 * tinh giai thua
 * 
 * 
 * @param n: so nguyen duong
 * @return giai thua cua so n
 */
long tinhGiaithua(int n) {
 int i;
  long giai_thua = 1;
  if (n == 0 || n == 1) {
    return giai_thua;
  } else {
    for (i = 2; i <= n; i++) {
      giai_thua *= i;
    }
    return giai_thua;
  }
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
  int a = 5;
  int b = 0;
  int c = 10;
  printf("Giai thua cua %d la: %d \n", a, tinhGiaithua(a));
  printf("Giai thua cua %d la: %d \n", b, tinhGiaithua(b));
  printf("Giai thua cua %d la: %d", c, tinhGiaithua(c));
}

 Kết quả:

Giai thua cua 5 la: 120
Giai thua cua 0 la: 1
Giai thua cua 10 la: 3628800

Tính giai thừa có sử dụng đệ quy

Ví dụ chương trình tính giai thừa trong C có sử dụng phương pháp đệ quy:

/**
 * Tinh giai thua su dung phuong phap de quy
 * 

 */
 
#include<stdio.h>
 
/**
 * tinh giai thua
 * 
 * @author viettuts.vn
 * @param n: so nguyen duong
 * @return giai thua cua so n
 */
long tinhGiaithua(int n) {
  if (n > 0) {
    return n * tinhGiaithua(n - 1);
  } else {
    return 1;
  }
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
  int a = 5;
  int b = 0;
  int c = 10;
  printf("Giai thua cua %d la: %d \n", a, tinhGiaithua(a));
  printf("Giai thua cua %d la: %d \n", b, tinhGiaithua(b));
  printf("Giai thua cua %d la: %d", c, tinhGiaithua(c));
}

Kết quả:

Giai thua cua 5 la: 120
Giai thua cua 0 la: 1
Giai thua cua 10 la: 3628800