Lập trình C - Tính giá trị trung bình của một mảng

Tính giá trị trung bình của một mảng trong C

Bài tập C: Tính giá trị trung bình của mảng

Đề bài: Viết chương trình C tính giá trị trung bình của mảng.

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách duyệt các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng. Sau đó chia giá trị này cho số phần tử trong mảng sẽ thu được giá trị trung bình của tất cả các giá trị của mảng đó.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính giá trị trung bình các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int i, total = 0;
  // tinh do dai cua mang
  int size = sizeof arr / sizeof arr[0];
   
  printf("In tat ca phan tu cua mang: \n");
  for(i = 0; i < size; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
   
  // tinh tong cac phan tu cua mang
  for(i = 0; i < size; i++) {
   total = total + arr[i];
  }
   
  printf("\nGia tri trung binh cua mang la: %f", (float) total / size);
  return 0;
}

 Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Tính giá trị trung bình của một mảng trong C