Lập trình C - Tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi

Tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C

Đề bài: Viết chương trình C tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  char s[] = "hiepsiit.com"; // khoi tao chuoi s
  char ch = 't';       // ky tu de dem
   
  int i = 0;
  int count = 0;       // bien dem
 
  // dem so lan xuat hien cua ky tu 't' trong chuoi s
  while(s[i] != '\0') {
   if(s[i] == ch)
     count++;
 
   i++;
  }
  
  if(count > 0) {
    printf("Ky tu %c xuat hien %d lan trong chuoi '%s'", ch, count, s);
  } else {
    printf("Ky tu%c khong co mat trong chuoi %s", ch, s);
  }
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Ky tu t xuat hien 1 lan trong chuoi 'hiepsiit.com'