Lập trình C - Tìm độ dài chuỗi

Tìm độ dài chuỗi trong C

Đề bài: Viết chương trình C để tìm độ dài của một chuỗi.

Lời giải (không sử dụng hàm)

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm độ dài của môt chuỗi:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  // khoi tao chuoi s1
  char s1[] = "hiepsiit.com";
  int i = 0;
   
  // su dung vong lap while tinh do dai cua chuoi
  // '\0' la ky tu NULL ket thuc cua mot chuoi
  while(s1[i] != '\0') {
   i++;
  }
  
  printf("Do dai cua chuoi '%s' la: %d", s1, i);
  
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Do dai cua chuoi 'hiepsiit.com' la: 12

Lời giải (sử dụng hàm)

Bạn có thể sử dụng hàm strlen(str) để tìm độ dài của một chuỗi trong C.

Dưới đây là chương trình C sử dụng hàm để giải bài tập tìm độ dài của môt chuỗi:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
int main() {
  char str[100];
  int len;
 
  printf("\nNhap mot chuoi bat ky: ");
  gets(str);
 
  len = strlen(str);
 
  printf("\nDo dai cua chuoi la: %d", len);
  return(0);
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Tìm độ dài chuỗi trong C