Lập trình C - So sánh hai chuỗi

So sánh hai chuỗi trong C

Đề bài: Viết chương trình C để sa sánh hai chuỗi.

Yêu cầu bài tập C này là so sánh xem hai chuỗi có đồng nhất (giống nhau) hay không. Để giải bài tập C này bạn cần sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các ký tự của hai chuỗi và kiểm tra từng ký tự tương ứng với chỉ mục có giống nhau không.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập so sánh 2 chuỗi trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  char s1[50];   
  char s2[50];
  
  int n = 0;
  short flag = 1;
  
  printf("Nhap chuoi s1: ");
  gets(s1);
  printf("Nhap chuoi s2: ");
  gets(s2);
   
  // so sanh chuoi s1 voi s2
  while (s1[n] != '\0') {
   if(s1[n] != s2[n]) {
     flag = 0;
     break;
   }
   n++;
  }
   
  if(flag == 1) {
   printf("Chuoi %s va chuoi %s la giong nhau.", s1, s2);
  }else {
   printf("Chuoi %s va chuoi %s la khac nhau.", s1, s2);
  }
 
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

So sánh hai chuỗi trong C