Lập trình C - Sắp xếp các ký tự của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái

 Sắp xếp các ký tự của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái trong C

Đề bài: Viết chương trình C sắp xếp các ký tự của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái.

Lời giải

Để giải bài tập C này bạn cần sử dụng hàm strlen() để tìm độ dài chuỗi. Sau đó sử dụng lồng vòng lặp để sắp xếp chuỗi ký tự. Chuỗi ký tự trong C được sắp xếp theo bảng Bảng ASCII

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C sắp xếp các ký tự của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main (void) {
  char string[] = "hiepsiit.com";
  char temp;
 
  int i, j;
  
  
  int size = strlen(string);
 
  printf("Chuoi truoc khi sap xep: %s \n", string);
 
  for (i = 0; i < size-1; i++) {
   for (j = i+1; j < size; j++) {
     if (string[i] > string[j]) {
      temp = string[i];
      string[i] = string[j];
      string[j] = temp;
     }
   }
  }
  
  printf("\nChuoi sau khi sap xep %s \n", string);
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Sắp xếp các ký tự của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái trong C