Lập trình C - Sắp xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái

Sắp xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái trong C

Đề bài: Viết chương trình C để sắp xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái.

Lời giải

Chúng ta sẽ sử dụng hàm strcmp() để so sánh 2 chuỗi và sắp xếp chúng.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập sắp xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái trong C:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
int main() {
  char s[4][20];
  char t[20];
  int i, j;
  int size = 4;
 
  printf("\nNhap 4 chuoi bat ky: \n");
  for (i = 0; i < size; i++) {
   scanf("%s", s[i]);
  }
  // sap xep chuoi
  for (i = 1; i < size; i++) {
   for (j = 1; j < size; j++) {
     if (strcmp(s[j - 1], s[j]) > 0) {
      strcpy(t, s[j - 1]);
      strcpy(s[j - 1], s[j]);
      strcpy(s[j], t);
     }
   }
  }
 
  printf("\nSap xep thu tu cua cac chuoi:");
  for (i = 0; i < size; i++) {
   printf("\n%s", s[i]);
  }
  return(0);
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Sắp xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái trong C