Lập trình C - Phân tích số nguyên

Phân tích số nguyên n thành tích các số nguyên tố trong C

Đề bài

Viết chương trình C phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. Ví dụ: 12 = 2 x 2 x 3.

100 = 2x2x5x5

Lời giải

/**
 * Chuong trinh phan tich so nguyen n thanh tich cac thua so nguyen to
 * Vi du: 12 = 2 x 2 x 3.
 * 

 */
#include<stdio.h>
 
/**
 * Phan tich so nguyen n thanh tich cac thua so nguyen to
 */
void phanTichSoNguyen(int n) {
  int i = 2;
  int dem = 0;
  int a[100];
  // phan tich
  while (n > 1) {
    if (n % i == 0) {
      n = n / i;
      a[dem++] = i;
    } else {
      i++;
    }
  }
  // neu dem = 0 thi n la nguyen to
  if (dem == 0) {
    a[dem++] = n;
  }
  // in ket qua ra man hinh
  for (i = 0; i < dem - 1; i++) {
    printf("%d x ", a[i]);
  }
  printf("%d", a[dem - 1]);
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
 int n;
  printf("Nhap so nguyen duong n = ");
  scanf("%d", &n);
  // phan tich so nguyen duong n
  phanTichSoNguyen(n);
}

Kết quả:

Nhap so nguyen duong n = 120
2 x 2 x 2 x 3 x 5