Lập trình C - Nhập mảng từ bàn phím

Nhập mảng từ bàn phím trong C

Bài tập C: Nhập mảng từ bàn phím trong C

Đề bài: Viết chương trình C nhập một mảng số nguyên từ bàn phím.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nhập một mảng số nguyên từ bàn phím trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {  
  int i, number;
  printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
  scanf("%d", &number);
  int arr[number];
  printf("Nhap cac phan tu cua mang: \n");
  for (i = 0; i < number; i++) {
    printf("a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  // in cac phan tu cua mang arr
  printf("Cac phan tu cua mang: \n");
  for (i = 0; i < number; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Bài tập C - Nhập mảng trong C từ bàn phím