Lập trình C - Nhập ma trận

 Nhập ma trận từ bàn phím trong C

Đề bài: Viết chương trình C để nhập một ma trận (mảng 2 chiều) từ bàn phím trong C.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nhập ma trận từ bàn phím trong C:

#include <stdio.h>
  
int main() {
  int i, j;
  int col, row;
   
  printf("Nhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);
  printf("Nhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);
   
  // khoi tao ma tran
  int matrix[col][row];
   
  printf("Nhap cac phan tu cua ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
    for (j = 0; j < col; j++) {
      printf("matrix[%d][%d] = ", i, j);
      scanf("%d", &matrix[i][j]);
    }
  }
 
  printf("Cac phan tu cua ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
    for (j = 0; j < col; j++) {
      printf("%d ", matrix[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
   
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Nhập ma trận từ bàn phím trong C