Lập trình C - Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số

Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số trong C

Đề bài

Viết chương trình C liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số.

Định nghĩa : Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là những số nguyên tố.
Chú ý: Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn, tất cả các số chẵn khác không phải là số nguyên tố vì chúng chia hết cho 2.

Lời giải

/**
 * Chuong trinh liet ke tat ca so nguyen to co 5 chu so.
 * 
 * 
 */
 
#include<stdio.h>
 
/**
 * check so nguyen to
 * 
 * @author viettuts.vn
 * @param n: so nguyen duong
 * @return 1: la so nguyen so, 
 *     0: khong la so nguyen to
 */
int isPrimeNumber(int n) {
  // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2) {
    return 0;
  }
  // check so nguyen to khi n >= 2
  int i;
  int squareRoot = (int) sqrt(n);
  for (i = 2; i <= squareRoot; i++) {
    if (n % i == 0) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
  int count = 0;
  int i;
  printf("Liet ke tat ca cac so co 5 chu so:");
  for (i = 10001; i < 99999; i+=2) {
    if (isPrimeNumber(i)) {
      printf("%d\n", i);
      count++;
    }
  }
  printf("Tong cac so nguyen to co 5 chu so la: %d", count);
}

Kết quả:

Liet ke tat ca cac so co 5 chu so:
10007
10009
10037
...
99971
99989
99991
Tong cac so nguyen to co 5 chu so la: 8363