Lập trình C - Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n trong C

Đề bài

Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.

Định nghĩa: Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là những số nguyên tố.
Chú ý: Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn, tất cả các số chẵn khác không phải là số nguyên tố vì chúng chia hết cho 2.

Lời giải

/**
 * Chuong liet ke cac so nguyen to nho hon n.
 * 
 *
 */
#include<stdio.h>
 
/**
 * check so nguyen to
 * 
 *
 * @param n: so nguyen duong
 * @return 1: la so nguyen so, 
 *     0: khong la so nguyen to
 */
int isPrimeNumber(int n) {
  // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2) {
    return 0;
  }
  // check so nguyen to khi n >= 2
  int i;
  int squareRoot = (int) sqrt(n);
  for (i = 2; i <= squareRoot; i++) {
    if (n % i == 0) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
 int i, n;
  printf("Nhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  printf("Tat ca cac so nguyen to nho hon %d la: \n", n);
  if (n >= 2) {
    printf("%d ", 2);
  }
  for (i = 3; i < n; i+=2) {
    if (isPrimeNumber(i) == 1) {
      printf("%d ", i);
    }
  }
}

Kết quả:

Nhập n = 100
Tat ca cac so nguyen to nho hon 100 la: 
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97