Lập trình C - In các phân tử của một mảng

In các phân tử của một mảng trong C

Đề bài: Viết chương trình C in các phần của của một mảng ra màn hình.

Chương trình C để in mảng

Chương trình C này sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào để in một mảng trong C. Bạn cần khai báo và định nghĩa một mảng và sau đó sử dụng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int i;
  // tinh do dai cua mang
  int size = sizeof arr / sizeof arr[0];
  // in mang ra man hinh
  printf("In tat ca phan tu cua mang: \n");
  for(i = 0; i < size; i++) {
   printf("%d ", arr[i]);
  }
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Làm thế nào để in mảng trong C


Chương trình C để in mảng theo chiều ngược lại

Để in mảng theo chiều ngược lại, bạn cần khai báo và định nghĩa một mảng và sau đó sử dụng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng từ phần tử cuối cùng về phần tử đầu tiên.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in các phần tử của một mảng ngược trong C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int i;
  // tinh do dai cua mang
  int size = sizeof arr / sizeof arr[0];
  // in mang ra man hinh
  printf("In tat ca phan tu cua mang: \n");
  for(i = size-1; i >= 0; i--) {
   printf("%d ", arr[i]);
  }
  return 0;
}

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Làm thế nào để in mảng trong C