Lập trình C - Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc 2 trong C

Đề bài

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 trong C. Phương trình bậc 2 có dạng:

AX2 + BX + C = 0

Lời giải

Lời giải của chúng tôi sử dụng phương thức sqrt() để tính căn bậc 2 của một số trong C. Sử dụng phương thức scanf("%f", &a) để đọc số thực từ bàn phím và gán cho biến a.

#include <stdio.h>
 
/**
 * giai phuong trinh bac 2: ax2 + bx + c = 0
 * 
 * @param a: he so bac 2
 * @param b: he so bac 1
 * @param c: so hang tu do
 */
void giaiPTBac2(float a, float b, float c) {
  // kiem tra cac he so
  if (a == 0) {
    if (b == 0) {
      printf("Phuong trinh vo nghiem!");
    } else {
      printf("Phuong trinh co mot nghiem: x = %f", (-c / b));
    }
    return;
  }
  // tinh delta
  float delta = b*b - 4*a*c;
  float x1;
  float x2;
  // tinh nghiem
  if (delta > 0) {
    x1 = (float) ((-b + sqrt(delta)) / (2*a));
    x2 = (float) ((-b - sqrt(delta)) / (2*a));
    printf("Phuong trinh co 2 nghiem la: x1 = %f va x2 = %f", x1, x2);
  } else if (delta == 0) {
    x1 = (-b / (2 * a));
    printf("Phong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = %f", x1);
  } else {
    printf("Phuong trinh vo nghiem!");
  }
}
 
/**
 * ham main
 */
int main() {
 float a, b, c;
  printf("Nhap he so bac 2, a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("Nhap he so bac 1, b = ");
  scanf("%f", &b);
  printf("Nhap so hang tu do, c = ");
  scanf("%f", &c);
  giaiPTBac2(a, b, c);
  return 1;
}

Kết quả:

Nhap he so bac 2, a = 2
Nhap he so bac 1, b = 3
Nhap so hang tu do, c = 1
Phuong trinh co 2 nghiem la: x1 = -0.500000 va x2 = -1.000000