Lập trình C - Chuyển đổi hệ cơ số

Chuyển đổi hệ cơ số trong C

Đề bài

Viết chương trình C chuyển đổi hệ cơ số.

1. Chuyển đổi số nguyên N từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số Nhị phân bất kỳ.
2. Chuyển đổi hệ cơ số Nhị phân sang hệ cơ số 10 bất kỳ.

Cách chuyển đổi hệ cơ số

 • Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số Nhị phân
 • Chuyển đối hệ cơ số Nhị phân sang hệ cơ số 10

Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B

Cách chuyển đổi số nguyên N từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, trong ảnh dưới đây là ví dụ chuyển số 15 và số 6 sang hệ cơ số 2:

 1. Gán m = 15.
 2. Put phần dư m chia cho 2 (m % 2) vào stack.
 3. Gán m = m / 2.
 4. Nếu m > 0 quay lại bước 2.
 5. Đảo ngược lại stack ta được số cần tính.

Chuyển đổi hệ cơ số trong C

Các hệ số khác chuyển đổi tương tự.


Ví dụ chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số Nhị phân

Giả sử hệ cơ số cần chuyển là 2 <= B <= 16. Số đại điện cho hệ cơ số B > 10 là A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Chúng ta tạo ra một chương trình như sau để chuyển đổi hệ cơ số trong C:

/**
 * Chuong trinh chuyen doi he co so trong C
 * Bai tap nay su dung bang ASCII de chuyen doi so nguyen thanh kieu ky tu
 * Link tham khao: https://vi.wikipedia.org/wiki/ASCII
 * 
 
 */
 
#include<stdio.h>
 
const char CHAR_55 = 55;
const char CHAR_48 = 48;
 
/**
 * chuyen doi so nguyen n sang he co so b
 * 
 *
 * @param n: so nguyen
 * @param b: he co so
 */
int convertNumber(int n, int b) {
  if (n < 0 || b < 2 || b > 16 ) {
    printf("He co so hoac gia tri chuyen doi khong hop le!");
    return 0;
  }
  int i;
  char arr[20];
  int count = 0;
  int m;
  int remainder = n;
  while (remainder > 0) {
    if (b > 10) {
      m = remainder % b;
      if (m >= 10) {
        arr[count] = (char) (m + CHAR_55);
        count++;
      } else {
        arr[count] = (char) (m + CHAR_48);
        count++;
      }
    } else {
      arr[count] = (char) ((remainder % b) + CHAR_48);
      count++;
    }
    remainder = remainder / b;
  }
  // hien thi he co so
  for (i = count - 1; i >= 0; i--) {
    printf("%c", arr[i]);
  }
  return 1;
}
 
/**
 * Ham main
 */
int main() {
  int n = 12;
  printf("So %d trong he co so 2 = ", n);
  convertNumber(n, 2);
  printf("\nSo %d trong he co so 16 = ", n);
 convertNumber(n, 16);
  return 1;
}

 Kết quả:

So 12 trong he co so 2 = 1100
So 12 trong he co so 16 = C

Chuyển đối hệ cơ số Nhị phân sang hệ cơ số 10

Trong ảnh dưới đây là ví dụ về chuyển đổi hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10.

Chuyển đổi hệ cơ số trong C

Các hệ cơ số khác tương tự.