Lập trình C - Bài tập quản lý sinh viên

Bài tập quản lý sinh viên trong C

Nội dung chính

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++
Lời giải
Tạo cấu trúc sinh vien
Định nghĩa các hàm
1. Hàm printLine(int n)
2. Hàm idLonNhat(SV a[], int n)
3. Hàm nhập thông tin sinh viên
4. Hàm cập nhật thông tin sinh viên
5. Hàm xóa sinh viên theo ID
6. Hàm tìm kiếm sinh viên theo tên
7. Hàm tính điểm trung bình và xếp loại học lực
8. Hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm trung bình
9. Hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo tên
10. Hàm hiện thị danh sách sinh viên ra màn hình
11. Hàm đọc danh sách sinh viên từ file
12. Hàm ghi danh sách sinh viên từ file
13. Hàm main của chương trình quản lý sinh vien trong C/C++
Cài đặt chương trình quản lý sinh viên trong C/C++
Run chương trình quản lý sinh viên trong C/C++
Download chương trình quản lý sinh viên trong C/C++


Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên trong C/C++. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

Khi khởi tạo, chương trình sẽ đọc file "student.txt" để lấy ra danh sách sinh viên đã được lưu trước đó.

Điểm trung bình là giá trị trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

Học lực được tính như sau:

 • Giỏi: nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.
 • Khá: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 và lớn hơn hoặc bằng 6.5.
 • Trung Bình: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 6.5 và lớn hơn hoặc bằng 5.
 • Yếu: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5.

Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:

 • 1. Thêm sinh viên.
 • 2. Cập nhật thông tin sinh viên bởi ID.
 • 3. Xóa sinh viên bởi ID.
 • 4. Tìm kiếm sinh viên theo tên.
 • 5. Sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình (GPA).
 • 6. Sắp xếp sinh viên theo tên.
 • 7. Hiển thị danh sách sinh vien.
 • 8. Ghi danh sách sinh viên vào file "student.txt" .

Lời giải

Chúng ta sẽ sử dụng struct để định nghĩa một cấu trúc sinh viên, và một mảng struct để lưu trữ danh sách sinh viên. Sau đây là các bước cụ thể để cài đặt chương trình quản lý sinh viên trong C/C++ bằng struct.


Tạo cấu trúc sinh vien

Chúng ta sẽ tạo một cấu trúc sinh viên như sau, diemTB sẽ được tính bằng trung bình của các môn toán, lý và hóa. hocluc sẽ được tính toán dựa vào diemTB như yêu cầu của bài toán.

struct SinhVien {
  int id;
  char ten[30];
  char gioiTinh[5];
  int tuoi;
  float diemToan;
  float diemLy;
  float diemHoa;
  float diemTB = 0;
  char hocluc[10] = "-";
};

 Bây giờ chúng ta có thể sử dụng struct SinhVien với đơn giản hơn bằng SV với từ khóa typedef, như sau:

typedef SinhVien SV;

Định nghĩa các hàm

Sau đây là danh sách các hàm mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình quản lý sinh viên, các hàm này sẽ được cung cấp thân hàm sau đó:

void printLine(int n);
int idLonNhat(SV a[], int n);
void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);
void nhapSV(SV a[], int id, int n);
void capNhatThongTinSV(SV &sv);
void capNhatSV(SV a[], int id, int n);
int xoaTheoID(SV a[], int id, int n);
void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n);
void tinhDTB(SV &sv);
void xeploai(SV &sv);
void sapxepTheoDTB(SV a[], int n);
void sapXepTheoTen(SV a[], int n);
void showStudent(SV a[], int n);
int docFile(SV a[], char fileName[]);
void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]);
void pressAnyKey();

1. Hàm printLine(int n)

Hàm này in ra một dòng có n ký tự "_".

Tham số:

 • n: là số ký tự "_" sẽ được in ra màn hình.

Thân hàm printLine():

void printLine(int n) {
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "_";
  }
  cout << endl;
}

2. Hàm idLonNhat(SV a[], int n)

Yêu cầu của bài toán là id của sinh viên tự động tăng.

Nên chúng ta sẽ tạo hàm này để lấy ra id lớn nhất của danh sách sinh viên a[].

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm idLonNhat():

int idLonNhat (SV a[], int n) {
  int idMax = 0;
  if (n > 0) {
    idMax = a[0].id;
    for(int i = 0;i < n; i++) {
      if (a[i].id > idMax) {
        idMax = a[i].id;
      }
    }
  }
  return idMax;
}

3. Hàm nhập thông tin sinh viên

Hàm này được sử dụng để thêm mới sinh viên vào danh sách sinh viên. Với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

 • void nhapThongTinSV(SV &sv, int id).
 • void nhapSV(SV a[], int id, int n).

Tham số:

 • &sv: nhập thông tin sinh viên sv. Sử dụng tham chiếu &, tức là thông tin sẽ được thay đổi cả bên trong và bên ngoài hàm.
 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • id: là id (tự động tăng) của sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm nhapThongTinSV():

void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) {
  cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
  cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
  cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
  cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
  cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
  cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
  sv.id = id;
  tinhDTB(sv);
  xeploai(sv);
}

Thân hàm nhapSV():

void nhapSV(SV a[], int id, int n) {
  printLine(40);
  printf("\n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1);
  nhapThongTinSV(a[n], id);
  printLine(40);
}

4. Hàm cập nhật thông tin sinh viên

Hàm này được sử dụng để cập nhật thông tin sinh viên theo ID. Với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

 • void capNhatThongTinSV(SV &sv).
 • void capNhatSV(SV a[], int id, int n).

Tham số:

 • &sv: nhập thông tin sinh viên sv. Sử dụng tham chiếu &, tức là thông tin sẽ được thay đổi cả bên trong và bên ngoài hàm.
 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • id: là id (tự động tăng) của sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm capNhatThongTinSV():

void capNhatThongTinSV(SV &sv) {
  cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
  cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
  cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
  cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
  cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
  cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
  tinhDTB(sv);
  xeploai(sv);
}

Thân hàm capNhatSV():

void capNhatSV(SV a[], int id, int n) {
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i].id == id) {
      found = 1;
      printLine(40);
      cout << "\n Cap nhat thong tin sinh vien co ID = " << id;
      capNhatThongTinSV(a[i]);
      printLine(40);
      break;
    }
  }
  if (found == 0) {
    printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
  }
}

5. Hàm xóa sinh viên theo ID

Hàm này được sử dụng để xóa sinh viên khỏi danh sách theo ID. Tình sinh viên có ID đã cho trong danh sách, nếu tồn tại thì thực hiện xóa sinh viên.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • id: là id của sinh viên sẽ bị xóa.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm xoaTheoID():

int xoaTheoID(SV a[], int id, int n) {
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i].id == id) {
      found = 1;
      printLine(40);
      for (int j = i; j < n; j++) {
        a[j] = a[j+1];
      }
      cout << "\n Da xoa SV co ID = " << id;
      printLine(40);
      break;
    }
  }
  if (found == 0) {
    printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
    return 0;
  } else {
    return 1;
  }
}

6. Hàm tìm kiếm sinh viên theo tên

Hàm này được sử dụng để tìm kiếm sinh viên trong danh sách theo tên. Không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • ten[]: là từ khóa để so sánh với tên sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm timKiemTheoTen():

void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n) {
  SV arrayFound[MAX];
  char tenSV[30];
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    strcpy(tenSV, a[i].ten);
    if(strstr(strupr(tenSV), strupr(ten))) {
      arrayFound[found] = a[i];
      found++;
    }
  }
  showStudent(arrayFound, found);
}

7. Hàm tính điểm trung bình và xếp loại học lực

Thân hàm tinhDTB():

void tinhDTB(SV &sv) {
  sv.diemTB = (sv.diemToan + sv.diemLy + sv.diemHoa) / 3;  
}

Thân hàm xeploai():

void xeploai(SV &sv) {
  if(sv.diemTB >= 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi");
  else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha");
  else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh");
  else strcpy(sv.hocluc, "Yeu");
}

8. Hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm trung bình

Hàm này được sử dụng để sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm sapxepTheoDTB():

void sapxepTheoDTB(SV a[], int n) {
  //Sap xep theo DTB tang dan
  SV tmp;
  for(int i = 0;i < n;i++){
    for(int j = i+1; j < n;j++){
      if(a[i].diemTB > a[j].diemTB){
        tmp = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tmp;
      }
    }
  }
}

9. Hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo tên

Hàm này được sử dụng để sắp xếp sinh viên theo tên theo thứ tự tăng dần và không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm sapXepTheoTen():

void sapXepTheoTen(SV a[], int n) {
  //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan
  SV tmp;
  char tenSV1[30];
  char tenSV2[30];
  for(int i = 0;i < n; i++) {
    strcpy(tenSV1, a[i].ten);
    for(int j = i+1; j < n; j++) {
      strcpy(tenSV2, a[j].ten);
      if(strcmp(strupr(tenSV1), strupr(tenSV2)) > 0) {
        tmp = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tmp;
      }
    }
  }
}

10. Hàm hiện thị danh sách sinh viên ra màn hình

Hàm này được sử dụng để hiện thị danh sách sinh viên ra màn hình.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên.
 • n: là số lượng sinh viên có trong danh sách.

Thân hàm showStudent():

void showStudent(SV a[], int n) {
  printLine(100);
  cout <<"\n\STT\tID\tHo va ten\tGioi tinh\tTuoi\tToan\tLy\tHoa\tDiem TB\tHoc luc";
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    // in sinh vien thu i ra man hinh
    printf("\n %d", i + 1);
    printf("\t%d", a[i].id);
    printf("\t%s", a[i].ten);
    printf("\t\t%s", a[i].gioiTinh);
    printf("\t\t%d", a[i].tuoi);
    printf("\t%.2f\t%.2f\t%.2f", a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa);
    printf("\t%.2f", a[i].diemTB);
    printf("\t%s", a[i].hocluc);
  }
  printLine(100);
}

11. Hàm đọc danh sách sinh viên từ file

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên từ file.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên sẽ được đọc ra từ file.
 • fileName[]: là tên của file lưu trữ danh sách sinh viên.

Giá trị trả về của hàm là số lượng sinh viên có trong file và danh sách sinh viên.

Thân hàm docFile():

int docFile(SV a[], char fileName[]) {
  FILE * fp;
  int i = 0;
  fp = fopen (fileName, "r");
  cout << "Chuan bi doc file: "; puts(fileName);
  // doc thong tin sinh vien
  while (fscanf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", &a[i].id, &a[i].ten, 
      &a[i].gioiTinh, &a[i].tuoi, &a[i].diemToan, &a[i].diemLy, &a[i].diemHoa, 
      &a[i].diemTB, &a[i].hocluc) != EOF) {
    i++;
    cout << " Doc ban ghi thu: " << i << endl;
  }
  cout << " So luong sinh vien co san trong file la: " << i << endl;
  cout << endl;
  // tra ve so luong sinh vien duoc doc tu file
  return i;
  fclose (fp);
}

12. Hàm ghi danh sách sinh viên từ file

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên từ file.

Tham số:

 • a[]: là danh sách sinh viên sẽ được ghi vào file.
 • n: là số lượng sinh viên.
 • fileName[]: là tên của file lưu trữ danh sách sinh viên.

Giá trị trả về của hàm là số lượng sinh viên có trong file và danh sách sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]) {
  FILE * fp;
  fp = fopen (fileName,"w");
  for(int i = 0;i < n;i++){
    fprintf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", a[i].id, a[i].ten,a[i].gioiTinh, 
      a[i].tuoi, a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa, a[i].diemTB, a[i].hocluc);
  }
  fclose (fp);
}

13. Hàm main của chương trình quản lý sinh vien trong C/C++

Hàm main của chúng ta được sử dụng để khởi tạo menu và điều khiển chương trình quản lý sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của các biến:

 • key: là giá trị bạn nhập để chọn tùy chọn trong menu.
 • fileName: tên của file lưu trữ danh sách sinh viên.
 • arraySV[]: lưu trữ một mảng các struct sinh viên.
 • soluongSV: số lượng sinh viên hiện tại của mảng arraySV.
 • idCount: là biến đếm id tự động tăng của sinh viên.

Khi khởi tạo chương trình chúng ta sẽ đọc danh sách sinh viên có sẵn trong file sinhvien.txt, đồng thời lấy ra được số lượng sinh viên và id lớn nhất hiện tại của danh sách sinh viên.

Sau đó menu điều khiển sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():

int main() {
  int key;
  char fileName[] = "sinhvien.txt";
  SV arraySV[MAX];
  int soluongSV = 0;
  int idCount = 0; 
   
  // nhap danh sach sinh vien tu file
  soluongSV = docFile(arraySV, fileName);
  idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV);
 
  while(true) {
    cout << "CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN C/C++\n";
    cout << "*************************MENU**************************\n";
    cout << "** 1. Them sinh vien.                **\n";
    cout << "** 2. Cap nhat thong tin sinh vien boi ID.     **\n";
    cout << "** 3. Xoa sinh vien boi ID.             **\n";
    cout << "** 4. Tim kiem sinh vien theo ten.         **\n";
    cout << "** 5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA). **\n";
    cout << "** 6. Sap xep sinh vien theo ten.          **\n";
    cout << "** 7. Hien thi danh sach sinh vien.         **\n";
    cout << "** 8. Ghi danh sach sinh vien vao file.       **\n";
    cout << "** 0. Thoat                     **\n";
    cout << "*******************************************************\n";
    cout << "Nhap tuy chon: ";
    cin >> key;
    switch(key){
      case 1:
        cout << "\n1. Them sinh vien.";
        idCount++;
        nhapSV(arraySV, idCount, soluongSV);
        printf("\nThem sinh vien thanh cong!");
        soluongSV++;
        pressAnyKey();
        break;
      case 2:
        if(soluongSV > 0) {
          int id;
          cout << "\n2. Cap nhat thong tin sinh vien. ";
          cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
          capNhatSV(arraySV, id, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 3:
        if(soluongSV > 0) {
          int id;
          cout << "\n3. Xoa sinh vien.";
          cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
          if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) {
            printf("\nSinh vien co id = %d da bi xoa.", &id);
            soluongSV--;
          }
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 4:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n4. Tim kiem sinh vien theo ten.";
          char strTen[30];
          cout << "\nNhap ten de tim kiem: "; fflush(stdin); gets(strTen);
          timKiemTheoTen(arraySV, strTen, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 5:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA).";
          sapxepTheoDTB(arraySV, soluongSV);
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 6:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n6. Sap xep sinh vien theo ten.";
          sapXepTheoTen(arraySV, soluongSV);
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        } else {
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 7:
        if(soluongSV > 0){
          cout << "\n7. Hien thi danh sach sinh vien.";
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 8:
        if(soluongSV > 0){
          cout << "\n8. Ghi danh sach sinh vien vao file.";
          ghiFile(arraySV, soluongSV, fileName);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        printf("\nGhi danh sach sinh vien vao file %s thanh cong!", fileName);
        pressAnyKey();
        break;
      case 0:
        cout << "\nBan da chon thoat chuong trinh!";
        getch();
        return 0;
      default:
        cout << "\nKhong co chuc nang nay!";
        cout << "\nHay chon chuc nang trong hop menu.";
        pressAnyKey();
        break;
    }
  }
}

Cài đặt chương trình quản lý sinh viên trong C/C++

Sau đây là toàn bộ code của chương trình quản lý sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
#define MAX 100
using namespace std;
 
struct SinhVien {
  int id;
  char ten[30];
  char gioiTinh[5];
  int tuoi;
  float diemToan;
  float diemLy;
  float diemHoa;
  float diemTB = 0;
  char hocluc[10] = "-";
};
 
typedef SinhVien SV;
 
void printLine(int n);
void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);
void nhapSV(SV a[], int id, int n);
void capNhatThongTinSV(SV &sv);
void capNhatSV(SV a[], int id, int n);
int xoaTheoID(SV a[], int id, int n);
void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n);
void tinhDTB(SV &sv);
void xeploai(SV &sv);
int idLonNhat(SV a[], int n);
void sapxepTheoDTB(SV a[], int n);
void sapXepTheoTen(SV a[], int n);
void showStudent(SV a[], int n);
int docFile(SV a[], char fileName[]);
void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]);
void pressAnyKey();
 
int main() {
  int key;
  char fileName[] = "sinhvien.txt";
  SV arraySV[MAX];
  int soluongSV = 0;
  int idCount = 0;
   
  // nhap danh sach sinh vien tu file
  soluongSV = docFile(arraySV, fileName);
  idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV);
 
  while(true) {
    cout << "CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN C/C++\n";
    cout << "*************************MENU**************************\n";
    cout << "** 1. Them sinh vien.                **\n";
    cout << "** 2. Cap nhat thong tin sinh vien boi ID.     **\n";
    cout << "** 3. Xoa sinh vien boi ID.             **\n";
    cout << "** 4. Tim kiem sinh vien theo ten.         **\n";
    cout << "** 5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA). **\n";
    cout << "** 6. Sap xep sinh vien theo ten.          **\n";
    cout << "** 7. Hien thi danh sach sinh vien.         **\n";
    cout << "** 8. Ghi danh sach sinh vien vao file.       **\n";
    cout << "** 0. Thoat                     **\n";
    cout << "*******************************************************\n";
    cout << "Nhap tuy chon: ";
    cin >> key;
    switch(key){
      case 1:
        cout << "\n1. Them sinh vien.";
        idCount++;
        nhapSV(arraySV, idCount, soluongSV);
        printf("\nThem sinh vien thanh cong!");
        soluongSV++;
        pressAnyKey();
        break;
      case 2:
        if(soluongSV > 0) {
          int id;
          cout << "\n2. Cap nhat thong tin sinh vien. ";
          cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
          capNhatSV(arraySV, id, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 3:
        if(soluongSV > 0) {
          int id;
          cout << "\n3. Xoa sinh vien.";
          cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
          if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) {
            printf("\nSinh vien co id = %d da bi xoa.", &id);
            soluongSV--;
          }
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 4:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n4. Tim kiem sinh vien theo ten.";
          char strTen[30];
          cout << "\nNhap ten de tim kiem: "; fflush(stdin); gets(strTen);
          timKiemTheoTen(arraySV, strTen, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 5:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA).";
          sapxepTheoDTB(arraySV, soluongSV);
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 6:
        if(soluongSV > 0) {
          cout << "\n6. Sap xep sinh vien theo ten.";
          sapXepTheoTen(arraySV, soluongSV);
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        } else {
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 7:
        if(soluongSV > 0){
          cout << "\n7. Hien thi danh sach sinh vien.";
          showStudent(arraySV, soluongSV);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        pressAnyKey();
        break;
      case 8:
        if(soluongSV > 0){
          cout << "\n8. Ghi danh sach sinh vien vao file.";
          ghiFile(arraySV, soluongSV, fileName);
        }else{
          cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
        }
        printf("\nGhi danh sach sinh vien vao file %s thanh cong!", fileName);
        pressAnyKey();
        break;
      case 0:
        cout << "\nBan da chon thoat chuong trinh!";
        getch();
        return 0;
      default:
        cout << "\nKhong co chuc nang nay!";
        cout << "\nHay chon chuc nang trong hop menu.";
        pressAnyKey();
        break;
    }
  }
}
 
void tinhDTB(SV &sv) {
  sv.diemTB = (sv.diemToan + sv.diemLy + sv.diemHoa) / 3;  
}
 
void xeploai(SV &sv) {
  if(sv.diemTB >= 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi");
  else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha");
  else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh");
  else strcpy(sv.hocluc, "Yeu");
}
 
void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) {
  cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
  cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
  cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
  cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
  cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
  cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
  sv.id = id;
  tinhDTB(sv);
  xeploai(sv);
}
 
void nhapSV(SV a[], int id, int n) {
  printLine(40);
  printf("\n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1);
  nhapThongTinSV(a[n], id);
  printLine(40);
}
 
void capNhatThongTinSV(SV &sv) {
  cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
  cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
  cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
  cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
  cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
  cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
  tinhDTB(sv);
  xeploai(sv);
}
 
void capNhatSV(SV a[], int id, int n) {
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i].id == id) {
      found = 1;
      printLine(40);
      cout << "\n Cap nhat thong tin sinh vien co ID = " << id;
      capNhatThongTinSV(a[i]);
      printLine(40);
      break;
    }
  }
  if (found == 0) {
    printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
  }
}
 
int xoaTheoID(SV a[], int id, int n) {
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i].id == id) {
      found = 1;
      printLine(40);
      for (int j = i; j < n; j++) {
        a[j] = a[j+1];
      }
      cout << "\n Da xoa SV co ID = " << id;
      printLine(40);
      break;
    }
  }
  if (found == 0) {
    printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
    return 0;
  } else {
    return 1;
  }
}
 
void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n) {
  SV arrayFound[MAX];
  char tenSV[30];
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    strcpy(tenSV, a[i].ten);
    if(strstr(strupr(tenSV), strupr(ten))) {
      arrayFound[found] = a[i];
      found++;
    }
  }
  showStudent(arrayFound, found);
}
 
void showStudent(SV a[], int n) {
  printLine(100);
  cout <<"\n\STT\tID\tHo va ten\tGioi tinh\tTuoi\tToan\tLy\tHoa\tDiem TB\tHoc luc";
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    // in sinh vien thu i ra man hinh
    printf("\n %d", i + 1);
    printf("\t%d", a[i].id);
    printf("\t%s", a[i].ten);
    printf("\t\t%s", a[i].gioiTinh);
    printf("\t\t%d", a[i].tuoi);
    printf("\t%.2f\t%.2f\t%.2f", a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa);
    printf("\t%.2f", a[i].diemTB);
    printf("\t%s", a[i].hocluc);
  }
  printLine(100);
}
 
void sapxepTheoDTB(SV a[], int n) {
  //Sap xep theo DTB tang dan
  SV tmp;
  for(int i = 0;i < n;i++) {
    for(int j = i+1; j < n;j++) {
      if(a[i].diemTB > a[j].diemTB) {
        tmp = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tmp;
      }
    }
  }
}
 
void sapXepTheoTen(SV a[], int n) {
  //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan
  SV tmp;
  char tenSV1[30];
  char tenSV2[30];
  for(int i = 0;i < n; i++) {
    strcpy(tenSV1, a[i].ten);
    for(int j = i+1; j < n; j++) {
      strcpy(tenSV2, a[j].ten);
      if(strcmp(strupr(tenSV1), strupr(tenSV2)) > 0) {
        tmp = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tmp;
      }
    }
  }
}
 
int idLonNhat (SV a[], int n) {
  int idMax = 0;
  if (n > 0) {
    idMax = a[0].id;
    for(int i = 0;i < n; i++) {
      if (a[i].id > idMax) {
        idMax = a[i].id;
      }
    }
  }
  return idMax;
}
 
int docFile(SV a[], char fileName[]) {
  FILE * fp;
  int i = 0;
  fp = fopen (fileName, "r");
  cout << "Chuan bi doc file: "; puts(fileName);
  // doc thong tin sinh vien
  while (fscanf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", &a[i].id, &a[i].ten, 
      &a[i].gioiTinh, &a[i].tuoi, &a[i].diemToan, &a[i].diemLy, &a[i].diemHoa, 
      &a[i].diemTB, &a[i].hocluc) != EOF) {
    i++;
    cout << " Doc ban ghi thu: " << i << endl;
  }
  cout << " So luong sinh vien co san trong file la: " << i << endl;
  cout << endl;
  fclose (fp);
  // tra ve so luong sinh vien duoc doc tu file
  return i;
}
 
void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]) {
  FILE * fp;
  fp = fopen (fileName,"w");
  for(int i = 0;i < n;i++){
    fprintf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", a[i].id, a[i].ten,a[i].gioiTinh, 
      a[i].tuoi, a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa, a[i].diemTB, a[i].hocluc);
  }
  fclose (fp);
}
 
void printLine(int n) {
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "_";
  }
  cout << endl;
}
 
void pressAnyKey() {
  cout << "\n\nBam phim bat ky de tiep tuc...";
  getch();
  system("cls");
}

Run chương trình quản lý sinh viên trong C/C++

Chạy chương trình C trên cho kết quả ban đầu như sau:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Nhập một vài sinh viên vào hệ thống:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Hiển thị danh sách sinh viên:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Tìm kiếm sinh viên theo tên:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Sắp xếp sinh viên theo tên:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Ghi danh sách sinh viên vào file sinhvien.txt:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

Nội dung file sinhvien.txt:

Bài tập quản lý sinh viên trong C/C++

 

Download chương trình quản lý sinh viên:

Download Now