Bootstrap 4 - Bootstrap Forms

Tạo Form (Biểu Mẫu) Trong Bootstrap

Các form (biểu mẫu) HTML là một phần quan trọng trên các trang web và ứng dụng. Tuy nhiên việc tạo bố cục và kiểu dáng các biểu mẫu theo cách thủ công bằng CSS thường mất nhiều thời gian và tẻ nhạt.

Bootstrap đơn giản hóa các quá trình tạo kiểu và căn chỉnh các nút điều khiển biểu mẫu như nhãn, khung đầu vào, hộp kiểm, ... thông qua tập hợp các lớp được xác định trước.

Bootstrap cung cấp 3 loại bố cục form (biểu mẫu) khác nhau, bao gồm:

 • Bố cục form theo chiều dọc (bố cục form mặc định).
 • Bố cục form theo chiều ngang.
 • Bố cục form nội tuyến.

Tạo Bố Cục Form Theo Chiều Dọc

Đây là dạng bố cục form mặc định trong Bootstrap, trong đó các style được áp dụng cho các lớp form-control mà không cần bổ sung thêm lớp cơ sở nào cho phần tử form.

Các lớp form-control trong dạng bố cục này được xếp chồng lên nhau với các nhãn left-aligned ở góc trên cùng.

Ví dụ: ví dụ dưới đây minh họa cách tạo bố cục form theo chiều dọc:

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
</form>

 Xem ví dụ

Lưu ý: Tất cả các thẻ bao gồm input, textarea và select đều yêu cầu lớp .form-control để tạo kiểu chung. Chiều rộng lớp .form-control là 100%. Để thay đổi chiều rộng của lớp, chúng ta có thể sử dụng các lớp lưới được xác định trước.


Tạo Bố Cục Form Theo Chiều Ngang

Ngoài ra chúng ta cũng có thể tạo bố cục form theo chiều ngang, trong đó các nhãn và nút điều khiển được đặt cạnh nhau bằng cách sử dụng các lớp lưới trong Bootstrap.

Để tạo bố cục form theo chiều ngang, chúng ta thêm lớp .row trên các lớp form-group và sử dụng lớp lưới .col-*-* để chỉ định chiều rộng cho các nhãn và nút điều khiển.

Đừng quên sử dụng lớp .col-form-label trên các phần tử label để căn chỉnh các nút điều khiển trong biểu mẫu. Tham khảo ví dụ dưới đây:

<form>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
    </div>
  </div>
</form>

Xem ví dụ


Tạo Bố Cục Form Nội Tuyến

Trong một số trường hợp nếu muốn hiển thị một loạt các nhãn, nút điều khiển trên một hàng ngang để thu gọn bố cục. Để làm được điều này, chúng ta chỉ cần thêm lớp .form-inline vào phần tử form. Tuy nhiên bố cục form nội tuyến chỉ hiển thị trong viewport có chiều rộng tối thiểu 576px.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ tạo một bố cục form nội tuyến:

<form class="form-inline">
  <div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputPassword">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">    
    <label><input type="checkbox" class="mr-1"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
</form>

Xem ví dụ

Lưu ý: Khuyến cáo bạn nên thêm nhãn cho đầu vào form (biểu mẫu) nếu không trình đọc màn hình sẽ gặp sự cố với form mà bạn tạo. Tuy nhiên trong trường hợp nếu bố cục form nội tuyến, chúng ta có thể ẩn các nhãn bằng cách sử dụng lớp .sr-only.

 


Tạo Form Control Tĩnh

Trong một số trường hợp nếu chỉ muốn hiển thị giá trị văn bản thuần túy (plain text) bên cạnh các form label thay vì form control. Để làm được điều này, chúng ta chỉ cần thay thế lớp .form-control bằng lớp .form-control-plaintext và áp dụng thuộc tính readonly.

Lớp .form-control-plaintext loại bỏ các style mặc định khỏi khung biểu mẫu nhưng vẫn giữ nguyên phần lề và phần padding.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây minh họa cách tạo form control tĩnh:

<form>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" id="inputEmail" value="peterparker@example.com">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <div class="checkbox">
        <label><input type="checkbox"> Remember me</label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
    </div>
  </div>
</form>

 Xem ví dụ


Hộp Checkbox Và Nút Radio

Hộp checkbox (hộp đánh tích) và các nút radio có thể được xếp theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Xếp các hộp checkbox và nút radio theo chiều dọc

Để xếp các hộp checkbox hoặc nút radio theo chiều dọc, tức là từng dòng một, chúng ta chỉ cần bọc tất cả các control trong một form group và áp dụng lớp d-block trong thẻ label.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các lớp tiện ích căn chỉnh để thiết lập khoảng cách phù hợp. Chẳng hạn như trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ: trong ví dụ này các hộp checkbox và nút radio được xếp theo hàng dọc:

<!-- Vertically stacked checkboxes -->  
<div class="form-group">
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Cricket
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Football
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Tennis
  </label>
</div>
<!-- Vertically stacked radios -->
<div class="form-group">
  <label class="d-block">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Male
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Female
  </label>
</div>

Xem ví dụ


Xếp các hộp checkbox và nút radio theo chiều ngang

Để xếp hộp checkbox và nút radio theo chiều ngang, tức là đặt các hộp này cạnh nhau, chúng ta chỉ cần đặt tất cả các form control vào một form group và sử dụng các lớp tiện ích căn lề để đảm bảo khoảng cách phù hợp.

Ngoài ra trong trường hợp này chúng ta không cần sử dụng lớp .d-block trong phần tử label.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ xếp các hộp checkbox và nút radio theo chiều ngang:

<!-- Inline checkboxes -->
<div class="form-group">
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Cricket
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Football
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Tennis
  </label>
</div>
<!-- Inline radios -->
<div class="form-group">
  <label class="mr-3">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Male
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Female
  </label>
</div>

Xem ví dụ


Tạo Disabled Form

Để vô hiệu hóa các form control như input, textarea, select, chúng ta chỉ cần thêm các thuộc tính disabled cho các form control này và Bootstrap sẽ thực hiện phần còn lại. Tham khảo ví dụ dưới đây:

<input type="text" class="form-control mb-2" placeholder="Disabled input" disabled>
<textarea class="form-control mb-2" placeholder="Disabled textarea" disabled></textarea>
<select id="disabledSelect" class="form-control" disabled>
  <option>Disabled select</option>
</select>

Xem ví dụ

Trong trường hợp nếu muốn vô hiệu hóa tất cả các control trong form cùng một lúc, chúng ta chỉ cần đặt các control này trong phần tử fieldset và áp dụng thuộc tính disabled như trong ví dụ dưới đây:

<form>
  <fieldset disabled>
    <div class="form-group row">
      <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</form>

Xem ví dụ


Tạo Đầu Vào Chỉ Đọc

Ngoài ra chúng ta có thể thêm thuộc tính readonly trong các thẻ input hoặc textarea để ngăn việc sửa đổi các giá trị của các thẻ này.

Cho ví dụ, trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ thêm thuộc tính readonly trong các thẻ input hoặc textarea để tạo đầu vào chỉ đọc:

<input type="text" class="form-control mb-2" value="This input value cannot be changed." readonly>
<textarea rows="3" class="form-control" readonly>This textarea value cannot be changed.</textarea>

Xem ví dụ


Chỉ Định Kích Thước Cột Của Các Form Control Input, Textareas Và Select

Để thiết lập kích thước của form control với kích thước cột lưới của Bootstrap, chúng ta chỉ cần bọc các form control, tức là inputtextarea và select trong các cột lưới hoặc phần tử bất kỳ và áp dụng các lớp lưới trên đó.

Ví dụ: ví dụ dưới đây minh họa cách chỉ định kích thước cột của các fomr control Input, Textareas và Select:

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-sm-6">
    <label for="inputCity">City</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputCity">
  </div>
  <div class="form-group col-sm-4">
    <label for="inputState">State</label>
    <select id="inputState" class="form-control">
      <option>Select</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group col-sm-2">
    <label for="inputZip">Zip</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputZip">
  </div>
</div>

Xem ví dụ

Mẹo: ngoài ra chúng ta có thể thay thế lớp .form-row trong khi tạo bố cục biểu mẫu. Lớp .form-row là biến thể của lớp grid.row trong Bootstrap, ghi đè các khoảng trắng nằm giữa nội dung cột (gutter) để bố cục trong rõ ràng và gọn hơn.


Kích Thước Chiều Cao Của Form Control Input Và Select

Để thay đổi chiều cao của băn bản đầu vào và các hộp kiểm sao cho phù hợp với kích thước của các nút, chúng ta sử dụng các lớp chỉ định kích thước chiều cao form control như .form-control-lg.form-control-sm trên các hộp input và select để chỉ định kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Ngoài ra đừng quên áp dụng các lớp .col-form-label-sm hoặc .col-form-label-lg trên các phần tử label hoặc legend để thay đổi kích thước nhãnh chính xác cho form control.

Ví dụ: ví dụ dưới đây minh họa cách thay đổi kích thước chiều cao của form control Input và Select:

<form>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label col-form-label-lg">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control form-control-lg" placeholder="Large input">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control" placeholder="Default input">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control form-control-sm" placeholder="Small input">
    </div>
  </div>
  <hr>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label col-form-label-lg">State</label>
    <div class="col-sm-10">
      <select class="form-control form-control-lg">
        <option>Large select</option>
      </select>
    </div>
  </div>  
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label">State</label>
    <div class="col-sm-10">
      <select class="form-control">
        <option>Default select</option>
      </select>
    </div>
  </div>  
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-2 col-form-label col-form-label-sm">State</label>
    <div class="col-sm-10">
      <select class="form-control form-control-sm">
        <option>Small select</option>
      </select>
    </div>
  </div>
</form>

Xem ví dụ


Vị Trí Text Xung Quanh Form Control

Thêm văn bản (text) xung quanh các form control cũng là một cách để hướng dẫn người dùng nhập các dữ liệu đầu vào trong biểu mẫu sao cho chính xác. Để thêm văn bản cho form control, chúng ta sử dụng lớp .form-text.

Ví dụ:

<div class="form-group">
  <label>Password</label>
  <input type="password" class="form-control">
  <small class="form-text text-muted">
    Your password must be 8-20 characters long, contain letters, numbers and special characters, but must not contain spaces.
  </small>
</div>

Xem ví dụ

Tương tự, chúng ta cũng có thể sử dụng phần tử small để thêm văn bản mà không cần sử dụng lớp .form-text.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng phần tử small để thêm văn bản:

<form class="form-inline">
  <div class="form-group">
    <label>Password</label>
    <input type="password" class="form-control mx-sm-3">
    <small class="text-muted">Must be 8-20 characters long.</small>
  </div>
</form>

Xem ví dụ


Tạo Biểu Mẫu Xác Thực Bằng Bootstrap

Bootstrap 4 cung cấp các giải pháp để xác thực các biểu mẫu web ở phía máy khách một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng API xác thực biểu mẫu của trình duyệt để thực hiện.

Các lớp xác thực biểu mẫu trong CSS bao gồm :invalid :valid pseudo-classes. Các lớp này được áp dụng cho các phần tử input, select và textarea.

Ví dụ:

<form class="needs-validation" novalidate>
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email" required>
    <div class="invalid-feedback">Please enter a valid email address.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password" required>
    <div class="invalid-feedback">Please enter your password to continue.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
</form>
 <!-- JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields -->
  <script>
    // Self-executing function
    (function() {
      'use strict';
      window.addEventListener('load', function() {
        // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
        var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
        // Loop over them and prevent submission
        var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
          form.addEventListener('submit', function(event) {
            if (form.checkValidity() === false) {
              event.preventDefault();
              event.stopPropagation();
            }
            form.classList.add('was-validated');
          }, false);
        });
      }, false);
    })();
  </script>

Xem ví dụ

Lưu ý: với các thông báo xác thực biểu mẫu trong Bootstrap, chúng ta phải vô hiệu hóa các tooltip phản hồi mặc định của trình duyệt bằng thêm thuộc tính novalidate cho phần tử form.

Dưới đây là mã JavaScript tùy chỉnh hiển thị thông báo lỗi và vô hiệu hóa gửi biểu mẫu trong các trường không hợp lệ.

<script>
  // Self-executing function
  (function() {
    'use strict';
    window.addEventListener('load', function() {
      // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
      var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
      // Loop over them and prevent submission
      var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
        form.addEventListener('submit', function(event) {
          if (form.checkValidity() === false) {
            event.preventDefault();
            event.stopPropagation();
          }
          form.classList.add('was-validated');
        }, false);
      });
    }, false);
  })();
</script>

Mẹo: để reset lại giao diện biểu mẫu theo chương trình, chúng ta chỉ cần xóa lớp .was-validated khỏi phần tử form. Bootstrap áp dụng lớp này tự động trên biểu mẫu sau khi người dùng click chọn nút Submit (gửi).

Để yêu cầu xác thực phía máy chủ, chỉ cần sử dụng các lớp .is-invalid và .is-valid để hiển thị các mục trong khung là hợp lệ và không hợp lệ. Ngoài ra .invalid-feedback và .valid-feedback cũng hỗ trợ các lớp này.

Ví dụ:

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control is-valid" id="inputEmail" placeholder="Email" value="peterparker@example.com" required>
    <div class="valid-feedback">Good! Your email address looks valid.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Password</label>
    <input type="password" class="form-control is-invalid" id="inputPassword" placeholder="Password" required>
    <div class="invalid-feedback">Opps! You have entered an invalid password.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
</form>

Xem ví dụ

Ngoài ra chúng ta có thể thay thế các lớp .{valid|invalid}-feedback bằng các lớp .{valid|invalid}-tooltip để hiển thị văn bản phản hồi theo kiểu tooltip.

Cần đảm bảo đã áp dụng style position: relative hoặc lớp .position-relative trên phần tử cha để hiển thị tooltip phản hồi đúng cách. Tham khảo ví dụ dưới đây:

<form>
  <div class="form-group position-relative">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control is-valid" id="inputEmail" placeholder="Email" value="peterparker@example.com" required>
    <div class="valid-tooltip">Good! Your email address looks valid.</div>
  </div>
  <div class="form-group position-relative">
    <label for="inputPassword">Password</label>
    <input type="password" class="form-control is-invalid" id="inputPassword" placeholder="Password" required>
    <div class="invalid-tooltip">Opps! You have entered an invalid password.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
</form>

Xem ví dụ


Form Control Được Hỗ Trợ Trong Bootstrap

Bootstrap hỗ trợ tất cả các form control HTML chuẩn cũng như các dạng đầu vào HTML5 bao gồm datetime, number, email, url, search, range, color, url, ... .

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng form control chuẩn với Bootstrap.

<form>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="firstName">First Name:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="firstName" placeholder="First Name" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="lastName">Last Name:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="lastName" placeholder="Last Name" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="inputEmail">Email Address:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email Address" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="phoneNumber">Mobile Number:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="number" class="form-control" id="phoneNumber" placeholder="Phone Number" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Date of Birth:</label>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Date</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Month</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Year</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="postalAddress">Postal Address:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <textarea rows="3" class="form-control" id="postalAddress" placeholder="Postal Address" required></textarea>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="ZipCode">Zip Code:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="ZipCode" placeholder="Zip Code" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Gender:</label>
  <div class="col-sm-9 mt-2">
    <label class="mb-0 mr-3">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Male
    </label>
    <label class="mb-0 mr-3">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Female
    </label>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" class="mr-1" value="agree"> I agree to the <a href="#">Terms and Conditions</a>.
    </label>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
    <input type="reset" class="btn btn-secondary" value="Reset">
  </div>
</div>
</form>

Xem ví dụ