EF Code-First - Thuộc tính Required

Required Attribute trong Entity Framework

Thuộc tính Required (Required Attribute) có thể áp dụng cho một hoặc nhiều thuộc tính trong một lớp thực thể. EF sẽ tạo một cột NOT NULL trong bảng cơ sở dữ liệu cho thuộc tính có khai báo attribute Required.

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
    
public class Student
{
    public int StudentID { get; set; }
    [Required]
    public string StudentName { get; set; }
}

Trong đoạn mã trên, thuộc tính Required áp dụng cho thuộc tính StudentName. Vì vậy, EF API sẽ tạo một cột StudentName NOT NULL trong bảng Students, như được hiển thị bên dưới.

dataannotations required attribute

Bây giờ, nếu bạn cố lưu thực thể Student mà không gán giá trị cho thuộc tính StudentName thì EF 6 sẽ ném ra ngoại lệ System.Data.Entity. Validation. DbEntityValidationException.

Lưu ý: Thuộc tính Required cũng được sử dụng trong ASP.NET MVC như một thuộc tính xác thực dữ liệu.